فسخ قرارداد و فسخ بیع نامه  و اعلام بطلان و بی اعتباری بیع نامه یا سند عادی با اعطای وکالت به وکیل متخصص ملکی و وکیل با تجربه ملکی در محاکم حقوقی صورت میپذیرد. فسخ مبابعه نامه و قراردادها از موارد پر تقاضا در معاملات بوده و فسخ بیع نیاز به وکیل با تجربه ملکی…

اعتراض به تصمیمات صادره از ناحیه هسته و هیات گزینش در دیوان عدالت اداری توسط وکیل مجرب و با تسلط به قانون گزینش و دیوان عدالت اداری با حق الوکاله بسیار ارزان و بصورت فوری توسط وکلای دپارتمان تخصصی دیوان عدالت اداری انجام

 عدم تمکین   یعنی عدم انجام وظائف زناشوئی توسط زوجه ( زن ) و نا فرمانی از شوهر که با صدور دادنامه عدم تمکین از طرف زوج ( شوهر ) به اثبات می رسد . در صورت اثبات عدم تمکین خاص و عام زوجه ناشزه یا زن ناشزه نامیده می شود و در صورت اثبات نشور…

معاوضه معاوضه قراردادی است که به موجب آن یکطرف معامله مالی به طرف دیگر معامله داده و به جای وجه ثمن معامله مال دیگری را از طرف دیگر اخذ نماید . عقد معوض با عوض معلوم و تحت شرایط خاصی معتبر میباشد. جهت مشاوره حقوقی رایگان با وکیل با تجربه دادگستری در عقود و قراردادها…

ابراء ابراء عبارت از این است که طلبکار یا طرف قرارداد به میل خود از حق خود صرفنظر نماید که از موجبات سقوط تعهدات است و در واقع همان چشم پوشی اختیاری طلبکار از حق خود میباشد. ابراء را در فقه اسقاط ما فی الذمه نیز گویند که نوعی از ایقاعات میباشد . ابراء نوعی…

آراء و دادنامه های صادره از محاکم قضائی و دادگاه ها به دودسته حضوری و غیابی تقسیم میگردند .مواد ۴۰۶ و ۴۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری به نحوه اعتراض آراء و دادنامه های غیابی  و یا همان واخواهی اختصاص یافته است .

چنانچه وکیل یا محکوم علیه در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نگردیده باشد و لایحه ای نیز توسط محکوم علیه و یا وکیل مدافع وی در پرونده ملاحظه نگردد و ابلاغ واقعی نیز نگردیده باشد دادنامه صادره غیابی و در غیر اینصورت حضوری تلقی میگردد

اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور یکی از روشهای رسیدگی به آراء بعد از قطعیت حکم می‌باشد که در دیوان عالی کشور بعنوان عالی‌ترین مرجع قضائی کشور به دادگاه دیگر (دادگاه همعرض) اجازه می دهد تا یکبار دیگر پرونده متقاضی اعاده دادرسی مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرد. رسیدگی در مرحله اعاده دادرسی شکلی است اما دادگاه همعرض رسیدگی ماهوی و همه جانبه خواهد نمود و …

تماس بگیرید
آدرس