مشاوره حقوقی با وکیل کیفری و حقوقی خلع ید و تصرف عدوانی

تصرف عدوانی و خلع ید

دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات  و حتی خلع ید مشاعی از جمله دعاوی پرتعداد ملکی میباشد که حضور وکیل متخصص راطلب مینماید جهت هرگونه مشاوره حقوقی رایگان با وکیل با تجربه در خصوص تصرف عدوانی و خلع ید با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ وکیل متخصص تصرف عدوانی و خلع ید تماس حاصل فرمائید.

ما ۳۰ سال نجربه موفق خود را در خدمت شما خواهیم گذاشت.

وکیل تصرف عدوانی وکیل خلع ید و قلع و قمع مشاوره حقوقی رایگان
وکیل تصرف عدوانی وکیل خلع ید و قلع و قمع مشاوره حقوقی رایگان

خلع ید

دعوی خلع ید دعوایی است که خواسته آن انتزاع ید عدوانی یا غاصبانه متصرف عدوانی از ملک غیر منقول است که از سوی مالک ملک اقامه می شود .

به عبارتی در دعوی خلع ید مالک ملک مدعی است که ملک او عدواناً به وسیله شخص دیگری بصورت من غیر حق  تصرف شده است و یا ملکی را که خوانده با اجازه او تصرف کرده ، علیرغم عدم استحقاق بر ادامه ید ، از رفع ید از آن خودداری می ورزد .
استیلاء برمال دیگری در صورتی غصب محسوب می شود که تصرفات متصرف ، غیر مجاز و غیر قانونی باشد . عدوانی بودن تصرف شرط ضروری تحقق غصب است .
بنابراین برای تحقق غصب استیلاء بر حق دیگری باید بدون مجوز قانونی و به ناحق باشد وتصرفات متصرف برای غاصبانه و عدوانی بودن باید بدون اجازه مالک باشد و حال آنکه تصرفات موکلم باستناد مدارک تقدیمی دارا منشاء قانونی است.

ادله اثبات تصرف عدوانی

جهت اثبات تصرف عدوانی لازم است:

اولا: سبق تصرفات خواهان به اثبات برسد یعنی اینکه خواهان پرونده تصرف عدوانی و قلع و قمع لازم است ابتداء سابقه تصرفات خود را به اثبات برساند و اینکه قبل از خوانده یا مشتکی عنه مال در تصرف وی بوده است.

دوم اینکه ثابت نماید که تصرف عدوانی بنحو عدوان و یا با قهر و غلبه بوده است  بنابراین در صورت وجود اذن شاکی تصرف عدوانی محسوب نمیگرددو نباید امر تصرف با ناقل قانونی بوده باشد .

سوم اینکه در صورت شکایت کیفری  سوء نیت متهم تصرف عدوانی محرزگردیده باشد .

چهارم اینکه: در صورت شکایت کیفری تصرف عدوانی لازم است شاکی مالک رسمی باشد یعنی اینکه سند قطعی بنام وی در اداره ثبت اسناد و املاک باشد والا حق شکایت کیفری نخواهد داشت .

نمونه دادنامه خلع ید

خواهان: آقای رضا امین… با وکالت آقای …… به نشانی ساوه – خیابان امام خمینی – کوچه شفق – ساختمان تخت جمشید – دفتر وکالت غلامحسین محرابی

خواندگان:۱٫آقای کریم ….۲٫ خانم مریم …. ۳٫آقای محمد رضا ….. ۴٫آقای حافظ …… ۵٫ خانم فاطمه …. ۶٫ خانم مرضیه …. همگی به نشانی ساوه میدان مخابرات جنب پاساژ صدیق مغازه نان فانتزی هنرمند

خواسته ها:۱٫مطالبه اجرت المثل اموال ۲٫ خلع ید

<<رای دادگاه>>

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای رضا امین … فرزند ابولفضل با وکالت آقای ……. به طرفیت خواندگان آقایان و خانمها – کریم ۲- حافظ ۳- محمد رضا ۴- فاطمه ۵- مریم شهرت همگی ….. و فرزندان سعادتعلی ۶- مرضیه .. بخواسته استدعای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید از حدود هفتاد مترمربع از پلاک ۴/۲۲۴۶ بخش یک ساوه مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۵۰ ریال و محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس فعلا مقوم به یکصد هزار ریال بدین توضیح که وکیل خواهان در شرح خواسته اظهار داشته بموجب تصویر مصدق سند مالکیت استنادی موکل مالک چهار سهم از۱۷ سهم از ششدانگ پلاک ثبتی ۴/۲۲۴۶ بخش یک ساوه می باشد نظر به اینکه مورث خواندگان مغازه ای واقع در میدان مخابرات از مورث موکل اجاره نموده است متاسفانه مستاجر مبادرت به تصرف غاصبانه زمینی مجاور مغازه به مساحت تقریبی هفتاد متر مربع که بموجب سند مالکیت استنادی در مالکیت موکل می باشد نموده اند و تذکرات  موکل به مستاجر و خواندگان مبنی بر انتزاع ید غاصبانه توجهی مبذول نگردیده کماکان  خواندگان مورد مالکیت را غاصبانه در تصرف دارند. لذا با تقدیم این دادخواست استدعای رسیدگی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید حدود هفتاد متر مربع در پلاک فوق و مذکور و پرداخت اجرت المثل از تاریخ ۱/۱/۶۳ لغایت صدور حکم و اجرا آن و پرداخت کلیه خسارات ناشی از دادرسی و حق الوکاله وکیل را دارم دادگاه از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی اظهارات وکیل خواهان و پاسخ استعلام ثبتی و قدرالسهم خواهان و نظر به اینکه خوانده ردیف اول علیرقم ابلاغ واقعی اخطاریه و سایر خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و در قبال دعوی مطروحه دفاع موجه و موثری به عمل به عمل نیاورده اند و دلیلی بر جواز تصرفات خود در ملک خواهان و یا اذن و اجازه خواهان ارایه نکرده اند فلذا دادگاه دعوی خواهان و وکیل ایشان را مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد ۱۹۸و۵۱۹و۵۱۵ متر مربع از عرصه پلاک ثبتی مذکور وفق نظریه کارشناس نامبردگان را متضامنا به پرداخت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و مبلغ دو ملیون ریال هزینه کارشناس و مبلغ ۰۸۵/۰۵۰/۷ تومان اجرت المثل ایام تصرف خواندگان در سهم خواندگان در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلغ قابل تجدید نظر خواهان در محاکم تجدید نظر استان مرکزی و نسبت به سایر خواندگان غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر استان مرکزی اراک است.

ابولقاسم شجاعی- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی و حقوقی ساوه

 

خلع ید وکیل تصرف عدوانی خلع ید مشاعی اجرای رفع تصرف عدوانی خلع ید وکیل الزام به رفع تصرف و قلع و قمع کارشناس رسمی دادگستری وکیل قاضی بازنشسته وکیل تهران وکیل ماهر با حق الوکاله اقساطی پرونده کیفری و حقوقی تصرف عدوانی سبق تصرفات وکیل تصرف عدوانی تهران وکیال با تجربه کیفری و حقوقی.

اعاده تصرفات تصرف مال مشاعی خلع ید از مال مشاعی  وکیل تصرف عدوانی خلع ید از ملک مشاعی رد اتهام تصرف عدوانی یا خلع ید توسط وکیل خلع ید اعاده تصرفات   .

2 نظر در مورد “تصرف عدوانی و خلع ید

 1. با عرض سلام و تقدیم احترام
  اینجانب محمدرضااسدی کدملی ۱۵۸۲۵۴۸۲۳۴ تلفن ۰۹۱۸۶۹۲۵۳۷۹
  احتراما به استحضار میرسانم که
  معاونت حقوقی لشگر ۳۱ عاشورای سپاه پاسداران تبریز
  و دولت جمهوری اسلامی ایران به نماینده گی دانشگاه تبریز
  و دادگستری استان آذربایجانشرقی
  برای غصب وتصرف عدوانی سهمیه دودانگ باغ مرحوم پدرم ایوب اسدی پلاک ۵۵۶ فرعی ۴ بخش ۱۵ تبریز برای احداث غیرقانونی ساختمان جدید دانشگده فنی مهندسی دانشگاه تبریز بشماره تلفن ۳ – ۰۴۱۴۲۲۶۰۰۰۲ درباغ مرحوم پدرم ودروسط فضای سبز و باغات روستای دیزج علیا ی شهرستان مرند وتخریب فضای سبز منطقه که تصویرماهواره ای محل احداث آن درسایت این دانشگده قابل مشاهده میباشد
  دریک کودتای قضائی حتی با جعل حکم حضرت آیت الله لاریجانی ریاست محترم وقت قوه قضائیه بشماره ۳۲۳۷ مورخه ۸/۸/۸۹
  و با اجیر نمودن بنگاه داران و اراذل و اوباش وترور بیولوژیک مرحوم پدرم
  و با اجیر نمودن زن مجعول بنام پاسدار نفیسه معصومزاده انامق کدملی ۱۵۸۰۲۵۳۲۸۸ و بشماره تلفن ۰۹۳۳۸۳۴۳۵۴۴ که به گفته خودش مامور اطلاعات سپاه پاسداران بود وحتی بچه مجعول هم داشت و قالب نمودن ایشان بعنوان دوشیزه خانه دار
  وتهیه سند مالکیت جعلی بشماره ۱۹۶۴۹۵ مورخه ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ صادره ازدفترخانه شماره ۶۸ مرند نمودند باغ مرحوم پدرم را توقیف و غصب و تصرف عدوانی نمودند
  حرامیان که دزد ناموسند و ابوطالب مفتاحی سردفترثبت ازدواج شماره ۸۵ مرند ۰۴۹۱۲۲۵۲۰۹۱ و ۰۹۱۴۴۹۱۵۰۵۷ با ادعای کذب اینکه اینجانب محمدرضااسدی فاقد آلت جنسی میباشم و برای ادامه رابطه جنسی نفیسه با حرامیان بدون خواندن خطبه عقد سند ازدواج جعلی که فاقد شماره رسمی سازمان ثبت اسناد وامضائ پدر میباشد را صادر نمود
  ومعاونت حقوقی سپاه پاسداران و مسئول دفتر حمایت قضائی سپاه پاسداران با ارائه گزارش پزشگی قانونی جعلی به دادگاه و جعل گزارش آقای دکتر بهرام صمدی راد مدیر کل محترم وقت سازمان پزشگی قانونی تبریز بشماره پرونده جعلی ۲۷۸۰ و ادعای کذب اینکه پرده بکارت نفیسه معصوم زاده انامق از نوع حلقوی کنگره دار قابل اتساع و بدون پارگی است وعمل نزدیکی با نفیسه میتواند بدون پارگی و خونریزی صورت گیرد وادعا نمودند که در مورد نفیسه علائم دخول مشهود نیست و ازمن خواستند که تعجب نکنم و دلگرم به زندگی مشترک با ایشان بچسبم که دزد ناموسند
  چنانکه با شکایت اینجانب قضات محترم شعبه ۱۱۴ دادگاه جزائی تبریز درمورخه ۲۷/۹/۹۰ بشماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۴۱۱۵۸۰۰۳۶۹ وبشماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۴۱۱۳۷۰۰۶۴۲ با صدور حکم قطعی ضمن تایید قرارشماره ۹۰۰۹۹۷۴۱۱۵۸۰۰۶۳۵ شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان تبریز مبنی بر ارائه وسؤاستفاده دادگستری کل استان آذربایجانشرقی و شهرستان مرند خانم نفیسه معصومزاده انامق از سند مجعول و کلاه برداری و تدلیس در نکاح و قالب نمودن زن بیوه بجای دوشیزه خانه دار با ارائه شناسنامه جعلی که بگفته مادرش حتی مادر یک بچه مجعول هم بود وجعلی بودن گزارشات پزشگی قانونی نفیسه معصوم زاده انامق بشماره ۲۷۸۰ و جعل گزارش آقای دکتر بهرام صمدی راد مدیر کل محترم سازمان پزشگی قانونی تبریز بشماره پرونده جعلی ۲۷۸۰ و سواستفاده از سند ازدواج جعلی که فاقد شماره رسمی سازمان ثبت اسناد وامضائ پدرش بود را مورد تایید قرار دادند
  اما مسئول دفتر حمایت قضائی سپاه پاسداران شهرستان مرند ادعا نمودند که نفیسه بسیجی وایثارگر و مامور اطلاعات سپاه میباشد وهرگز اجازه نخواهند داد وضعیت پرده بکارت نفیسه معصومزاده انامق مشخص شود و اگر بدون اعتنا به دادگاه با ایشان توافق نکنیم هر روز برایم پرونده سازی خواهند کرد و در دادگستری ازمن تقاضای واگذاری باغ مرحوم پدرم پلاک ۵۵۶ فرعی ۴ به آنها را نمودند
  و خانم نفیسه معصومزاده انامق که به گفته خودش مامور اطلاعات سپاه بود بلافاصله از دادگاه محترم تقاضای مهریه نمود ولی قضات محترم شعبه هشتم تجدید نظر استان آذربایجانشرقی درمورخه ۲۱/۷/۸۹ بشماره پرونده ۸۸۰۹۹۸۴۱۲۲۸۰۰۸۴۵ با صدور حکم قطعی قرار رد دعوی مطالبه مهریه خانم نفیسه معصومزاده انامق را صادر فرمودند
  لذا این بار با ورود و دخالت مستقیم معاونت حقوقی لشگر ۳۱ عاشورای سپاه پاسداران استان آذربایجانشرقی دادگستری شهرستان مرند در یک کودتای قضائی با زیر پا گذاشتن این حکم قطعی شعبه هشتم تجدید نظر استان آذربایجانشرقی بار دیگر بصورت تکراری و غیر قانونی از دادگاه بدوی مجدادا تقاضای مهریه خانم نفیسه معصومزاده انامق را نمودند
  و این بار قضات محترم شعبه سوم دادگاه تجدید نظراستان آذربایجانشرقی نیز درمورخه ۱۹/۸/۱۳۹۰ بشماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۴۱۲۲۳۰۰۰۹۷ مجددا با زیرپا گذاشتن حکم قطعی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجانشرقی بصورت موازی وغیرقانونی تقاضای مجدد مهریه نفیسه معصوم زاده انامق را با صدور رای قطعی تایید فرمودند
  اما به دلیل جعلی و موازی و غیرقانونی و مخفیانه بودن این پرونده شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان مرند در برگه اجرائیه جعلی کلاسه اجرائی ۷۷۲ مورخه ۱۶/۹/۱۳۹۰ تقاضای مهریه خانم نفیسه معصوم زاده انامق بصورت مخفیانه و غیر قانونی به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۴۱۲۲۳۰۱۶۳۰ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ از پرنده شماره ۸۹۰۸۸۸۴۱۲۲۳۰۰۵۵۴ بشماره بایگانی ۸۹۱۴۴۲ شعبه محترم سوم دادگاه تجدید نظر استان که در رابطه با خواسته اعسار از هزینه دادرسی خانم نفیسه معصوم زاده انامق میباشد استناد فرمودند
  و بر اساس اجرائیه های جعلی متعدد بشماره ۲۳۶ مورخه ۱۲/۸/۱۳۸۹و ۲۸۹ و ۹۰۰۰۳۵ و ۳۰۷ اجرای احکام شعبه سوم دادگستری شهرستان مرند
  نفیسه معصوم زاده انامق با ادعای کذب اینکه نماینده قانونی و احدی از ورثه مرحوم پدرم ایوب اسدی میباشد
  وبا ارائه گواهی حصر و وراثت جعلی بشماره ۷۷۴ مورخه ۷/۱۲/۱۳۹۱ شورای حل اختلاف شهرستان مرند
  وفرم ۱۹ شماره ۱۶۸۰۱۸ – ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ دارائی مرند
  وبه استناد نامه های شماره ۹۰۰۰۳۵ ج ۳ مورخه های ۶/۱۲/۱۳۹۱ ومورخه ۲۶/۱۱/۱۳۹۱ شعبه سوم دادگاه مرند
  وبا ادعای کذب اینکه سهم ارث پدری اینجانب محمدرضااسدی را به مبلغ ۴۰۲۴۳۵۰ ریال خریداری نموده است
  وبا تهیه نقشه افرازی جعلی سند مالکیت جعلی بشماره ۱۹۶۴۹۵ مورخه ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ صادره ازدفترخانه شماره ۶۸ مرند را تهیه نموده وباغ مرحوم پدرم ایوب اسدی بشماره پلاک ۵۵۶ فرعی از۴ اصلی بخش ۱۵ تبریز راغصب وتوقیف وتصرف عدوانی نموده است
  و این بار نیز با ورود و دخالت مستقیم معاونت حقوقی لشگر ۳۱ عاشورای سپاه پاسداران استان آذربایجانشرقی وکیفر خواست دادستان وقت به اتهام کذب نشر اکاذیب
  دریک کودتای قضائی حتی با جعل حکم حضرت آیت الله لاریجانی ریاست محترم وقت قوه قضائیه بشماره ۳۲۳۷ مورخه ۸/۸/۸۹
  و ابطال احکام تبرئه اینجانب از اتهام کذب نشر اکاذیب توسط قضات محترم شعبه دوازده تجدید نظر استان در مورخه ۲۸/۹/۸۷ بشماره پرونده ۸۷۰۹۹۸۴۱۲۳۲۰۱۰۷۸ و دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۴۱۲۳۲۰۱۰۰۹
  بصورت موازی و غیر قانونی توسط شعبه ششم تجدید نظر استان بعد از گذشت سه سال در مورخه ۲۴/۲/۹۰ باطل و با تایید دادنامه بدوی شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی و جزائی مرند و با همان شماره پرونده ۸۷۰۹۹۸۴۱۲۳۲۰۱۰۷۸ و با صدور دادنامه جدید بشماره ۹۰۰۹۹۷۴۱۲۲۶۰۰۱۸۲ اینجانب را به اتهام کذب نشر اکاذیب به تحمل ۳ ماه حبس محکوم نمودند
  و بلافاصله بار دیگر و مجددا با شکایت شخصی مسئول دفتر حمایت حقوقی و قضائی سپاه پاسدارا بر علیه اینجانب به اتهام کذب نشر اکاذیب
  شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان در مورخه ۲۴/۳/۱۳۹۰ بشماره پرونده ۸۹۰۹۹۸۴۱۲۳۴۰۰۵۲۱ وبشماره بایگانی ۸۹۱۴۱۷ و بشماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۴۱۲۳۴۰۰۳۳۳ مجدا با تایید دادنامه بدوی شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی و جزائی مرند بشماره دادنامه بدوی ۱۲۲۳ مورخه ۳/۹/۱۳۸۹ اینجانب را با صدور رای قطعی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری مجدد محکوم فرمودند
  و مسئول دفتر حمایت حقوقی و قضائی سپاه پاسدارا برای سومین بار هم اقدام تشکیل پرونده و شکایت برعلیه اینجانب به اتهام کذب نشر اکاذیب نمود اما بی نتیجه ماند
  و در نهایت با ادغام پرونده های نشر اکاذیب اینجانب محمدرضااسدی را که کارگری قراردادی و نان آور خانواده بودم را سیزده ماه در زندان شهرستان مرند زندانی نمودند
  و حتی مادر پیرم را نیز یک روز در زندان مرند زندانی نمودند
  و حتی دستور عفو مقام معظم رهبری به مناسبت عید فطر در شهریور ماه ۱۳۹۰را نیز زیر پا گذاشتند ومانع آزادی اینجانب گردیدند
  درصورتیکه ۲۳/۳/۸۹ امام جمعه محترم شهرستان مرند بشماره تلفن ۰۴۱۴۲۲۶۱۴۸۱ کتبا جعلی بودن سند ازدواج نفیسه معصوم زاده انامق و حقانیت اینجانب را تایید فرمودند
  وجناب آقای میکائیلی فرمانده محترم سابق سپاه پاسداران شهرستان مرند ۰۴۱۴۲۲۶۳۰۱۶ نیز در حضورکارمندان ستاد فرماندهی فرمودند که نفیسه و حامیانش گوخ خورده و غلط میکنند و به مسئول حفاظت اطلاعات وقت ستادشان دستور فرمودند که کارت بسیجی آنها را گرفته و اخراجشان نمایند
  وبه اینجانب فرمودند که چرا هواس خودم را جمع نکردم وفریب آنها را خوردم
  اما مسئول دفتر حمایت قضائی سپاه پاسداران شهرستان مرند که حتی به فرمانده خودش نیزحرمتی قائل نبود وباسواستفاده ازقدرت وسلطه خود بر دادگستری و با تهدید ارعاب وجعل وتحریف ومخفی نمودن وحتی ابطال احکام قضات و ورود به منزل بدون حکم قضائی وبصورت مآمورقلابی وتهدید به قتل وحتی به آبروی ایثارگران وبسیجیان نیزهیچ حرمتی قائل نبود ودر دادگستری باج خواهی مینمود وبا تشکیل سه پرونده پی درپی وتکراری به اتهامهای کذب نشر اکاذیب اینجانب را که کارگر قراردادی در پتروشیمی اراک و نان آور خانواده بودم ۱۳ ماه در زندان مرند زندانی نمود وحتی به قرآن که مادرپیرم قسمش میداد هیچ اعتنائی نمیکرد و ازخدا غافل بود تا اینکه در کمال تعجب همگان دست خدا گریبانش را گرفت و بلافاصله بعد از زندانی کردن اینجانب دچار بیماری لاعلاج گردید و در عرض چند ماه دار فانی را وداع گفت !
  وقاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه جزائی شهرستان مرند که با صدور احکام ناروا زندان مرند را پرکرده بود وحتی احکام صادره توسط قضات همکارش را یواشکی باطل و خودش دوباره حکم صادر مینموده و بناحق و با احکام جعلی اینجانب را ۱۳ ماه زندانی نموده بود با اطلاع رسانی واعتراض مسئولین استان برکنار گردید
  وناچار گردیدند دانشگده فنی مهندسی دانشگاه تبریز را درهمان سهمیه دودانگ باغ مرحوم عمویم یعقوب اسدی و بصورت مورب نسبت به بلوارعباسی احداث نمودند
  و نفیسه معصوم زاده انامق نیز خودش اعتراف نمود که مامور اطلاعات سپاه میباشد ولی اظهارات و حقانیت اینجانب را قبول دارد اما سپاه پاسدارن و دادگستری دست از سر او بر نمیدارند
  وپاسدار نفیسه معصومزاده انامق را از اطلاعات سپاه مرند اخراج نموده ودر بیمارستان مرند بعنوان پرستار مشغول بکار نمودند
  و روحانی محترم آقای احمد محمد حسنی ۰۹۱۴۱۹۳۱۰۸۸ سردفتر ثبت طلاق شماره ۷۲ مرند ۰۴۹۱۲۲۷۱۹۹۹ با صدور طلاق جعلی و صوری بشماره ترتیب ۳۳۵۹ مورخه ۲۸/۳/۱۳۹۱ بر اساس دادنامه ۸۸۷ مورخه ۲۸/۸/۱۳۹۰ از پرونده کلاسه ۴۱۷ شعبه ۴ مرند وادعای اینکه زوجه باکره و غیرمدخوله میباشد وبوکالت ازناحیه زوج خودش را بطلاق بائن مطلقه نموده چندین بار وبا اسرار از اینجانب درخواست میکرد که برای حفظ آبروی این باند سازمان یافته پاسداردوشیزه نفیسه معصومزاده انامق را دوباره وبصورت قانونی عقد نمایم
  که اینجانب از دست ایشان به دادگاه ویژه روحانیت شکایت نمودم که این دلیل جعلی وباطل بودن شناسنامه وسندازدواج نفیسه معصومزاده انامق را میرساند
  و اینجانب محمدرضااسدی کدملی ۱۵۸۲۵۴۸۲۳۴ با دختردیگری بنام خانم فهیمه فتاحی کدملی کد ملی ۱۵۸۳۱۳۵۴۶۴ ازدواج نمودم وصاحب ۲ فرزند پسر بنامهای عرشیا پنج ساله کد ملی ۱۵۷۱۱۹۵۹۱۲ و آریا دو ساله کد ملی ۰۶۱۰۵۷۵۶۰۰ میباشم وهیچ مشگل جنسی ندارم
  وبا اینکه این شکایت اینحانب به دستور معاون اول محترم سازمان قضایی نیروهای مسلح http://www.imj.ir/ طی نامه شماره ۷/۹/۹۲۴۳۸ مورخه ۳۱/۴/۹۷ برای دادستان محترم نظامی استان آذربایجانشرقی ارسال و درمورخه ۰۳/۰۹/۱۳۹۷ طی پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۹۰۲۸۱۰۰۳۴۹ وبا شماره بایگانی ۹۷۰۴۱۷ در دادسرای نظامی استان آذربایجان شرقی تشکیل پرونده گردید
  وهمچنین بشماره پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۴۱۱۶۰۰۱۰۹۰ درمجتمع قضایی شهید مدنی شهرستان تبریز(شعب دادسرا) به تاریخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۷ ثبت گردید و با شماره بایگانی ۹۷۱۱۸۳ به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز ارجاع شد که طی شماره ۹۷۰۹۹۷۴۱۱۶۰۰۱۱۹۳ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۷ قرار عدم صلاحیت صادر شد و پرونده در تاریخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۷ با ردیف فرعی ۲ در شعبه ۱۱ بازپرسی ناحیه ۲۸ تهران ثبت گردید و در تاریخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۸ با ردیف فرعی ۳ در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دومجتمع قضایی کارکنان دولت تهران (۱۰۸۳ جزایی سابق) ثبت گردید
  وشماره پرونده درشعبه ۶۳ دیوان عدالت اداری ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۰۰۱۱۴۷ میباشد
  ولی قضات محترم حاضر به رسیدگی به شکایت این بنده حقیر و احقاق حق در برابر ارگان قدرتمند نظامی سپاه پاسداران و خود قوه قضائیه نمیباشند و با صدور قرار عدم صلاحیت از من تقاضای مراجعه به خود سپاه پاسداران و قوه قضائیه و شکایت به خودشان مینمایند ولی سپاه پاسدارن و قوه قضائیه نیز الارغم مراجعات مکرر اینجانب تاکنون حاضر به رسیدگی به شکایت این بنده حقیر نمیباشند
  چنانکه در مورخه ۲۰/۸/۹۹ با شکایت اینجانب خدمت نماینده محترم ولی فقیه در استان آذربایجانشرقی و امام جمعه محترم تبریز طی نامه شماره ۹۷۴۱۰۴ اینجانب را جهت رسیدگی به شکایت اینجانب و صدور دستور لازم جهت احقاق حق خدمت ریاست محترم کل دادگستری استان آذربایجانشرقی معرفی معرفی فرمودند
  ولی دبیرخانه محترم حوزه ریاست محترم کل دادگستری استان آذربایجانشرقی و دادگستری محترم شهرستان مرند در پاسخ طی جوابیه شماره ۶۶۰۰۰/۸۶۵/۹۰۱۱ مورخه ۳/۷/۱۳۹۹ و بار دیگر در مورخه ۸/۹/۹۹ بشماره جوابیه ۶۶۰۰۰/۱۱۸۲/۹۰۱۱ اعلام فرمودند که همه این پرونده های ما را پالایش و خمیر نمودند و ازبین برده اند
  و همچنین این شکایت اینجانب در مورخه ۲۰/۸/۱۳۹۹ در دفتر نماینده محترم ولی فقیه در سپاه عاشورای تبریز بشماره نامه ۱۲ – ۱ و بشماره تلفن ۳۴۷۲۰۰۹۹ و ۳۴۷۲۰۱۱۷ ثبت گردید تلفن واحد نظارت سپاه عاشورا۶- ۰۴۱۳۴۷۲۰۰۹۴میباشد
  و همچنین بشماره ۱۲۴۸۲ مورخه ۲۰/۸/۱۳۹۹ در دفتر فرماندهی محترم لشگر ۳۱ عاشورای سپاه پاسداران تبریز بشماره تلفن روابط عمومی ۳ – ۳۴۷۲۰۰۴۱ و بشماره اتوماسیون ۹۲۵۰۶۴ ثبت گردید که به ستاد فرماندهی محترم سپاه پاسداران شهرستان مرند ارسال گردید اما سپاه پاسداران و دادگستری تا کنون حاضر به پاسخ گوئی و رسیدگی به این شکایت این بنده حقیر نمیباشند
  تلفن ستاد فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان مرند ۰۴۱۴۲۲۶۳۰۱۶ و واحد نظارت آن ۰۴۱۳۴۷۲۷۶۱۰ و دفتر نماینده محترم ولی فقیه ۰۴۱۳۴۷۲۷۶۰۸ و ۴۱۴۲۲۳۵۵۵۵ و دفتر قضائی ۰۴۱۳۴۷۲۷۶۷۱ میباشد
  تلفن دفتر نهاد نماینده محترم ولی فقیه در دادنشگاه تبریز ۰۴۱۳۳۳۹۲۹۲۶ میباشد وتلفن دفتر امام جمعه محترم شهرستان مرند ۰۴۱۴۲۲۶۱۴۸۱ میباشد
  لذا اینجانب تقاضای روشن شدن حقایق و احقاق حق طبق قانون شرع مقدس اسلام و اجرای این حکم قطعی تبرئه اینجانب توسط قضات محترم شعبه هشتم تجدید نظر استان آذربایجانشرقی درمورخه ۲۱/۷/۸۹ بشماره پرونده ۸۸۰۹۹۸۴۱۲۲۸۰۰۸۴۵ و بشماره بایگانی ۸۸۱۳۲۲ و بشماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۴۱۲۲۸۰۰۷۴۳ و ابطال این احکام جعلی ورفع توقیف از اموال مرحوم پدرم واینجانب وابطال سند مالکیت جعلی خانم نفیسه معصوم زاده انامق بشماره ۱۹۶۴۹۵ مورخه ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ صادره ازدفترخانه شماره ۶۸ مرند را داریم
  با تقدیم احترام محمدرضااسدی تلفن ۰۹۱۸۶۹۲۵۳۷۹

  1. باسلام لطفا تصویر کلیه اسناد و مدارک خود را در ارتباط با تصرف عدوانی مورد ادعایتان به واتس آپ شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ ارسال فرموده تا بررسی و مرجع ذیصلاح جهت رسیدگی به شما معرفی گردد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button