مشاوره حقوقی انلاین با وکیل دادگستری 09122302302 کلید واژه: حق حبس در مهریه

 حق حبس در مهریه از جانب زوجه قابل اعمال است و زن میتواند تا زمان دریافت مهریه از تمکین خاص و عام خودداری و مشروط به انکه سابقا تمکینی در بین نبوده باشد .

مهریه مالی است که به موجب عقد نکاح دائم یا موقت به ملکیت زن در امده و او میتواند در ان تصرف نموده و یا هر زمان که بخواهد ان را مطالبه کند.

مهریه میتواند عندالمطالبه و حال باشد و یا عندالاستطاعه بوده و پرداخت ان منوط به توانایی مالی زوج باشد

انواع مهر بر اساس زمان تعیین ان شامل:

 1. مهرالمسمی
 2. مهرالمثل
 3. مهرالمتعه
 4. مهرالسنه
 5. مفوضه البضع
 6. مفوضه المهر
مشاوره حقوقی انلاین با وکیل دادگستری 09122302302 کلید واژه: حق حبس در مهریه
مشاوره حقوقی انلاین با وکیل دادگستری
۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲
کلید واژه: حق حبس در مهریه

مهرالمسمی : مالی است که در حین عقد نکاح دائم ، با توافق طرفین به عنوان مهریه زوجه تعیین میشود.

مهرالمثل : بر اساس ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی هنگامی که مهرالمسمی مجهول بوده ، مالیت نداشته یا ملک غیر باشد تعیین میشود . شرط تعلق مهرالمثل را زمانی میداند که مهریه در حین نکاح دائم ذکر نشده است ، شرط برعدم مهریه شده است و زوجین قبل از تعیین مهریه شخص ، با یکدیگر نزدیکی داشته اند.

مهرالمتعه :  در ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی هرگاه مهر در عقد زکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خودرا طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است.

مهرالسنه : مهریه حضرت فاطمه بوده و میزان آن ۵۰۰ درهم میباشد در صورتی که نوع مهر در سند نکاحیه ، مهرالسنه درج شود ، به نرخ روز محاسبه خواهد شد.

مفوضه البضع : زوجه را در عقد نکاحی که دائم بوده و مهر ذکر نشده باشد یا شرط عدم مهر شده باشد مفوضه البضع نامند.

مفوضه المهر: زوجه را در نکاح دائم که تعیین مقدار مهریه را به اختیار شوهر یا زوجه یا ثالث گذاشته باشند ، مفوضه المهر گویند.

–نحوه مطالبه مهریه

 1. اگر در خواست طلاق از طرف مرد باشد ، موظف است تمام مهریه زن را پرداخت نماید ولی چنانچه درخواست طلاق از سوی زن باشد این نوع جدایی را طلاق بائن میگویند و زن باید مالی را به شوهر خود پرداخت کندتا بتواند طلاق بگیرد . این نوع جدایی را طلاق خلع میگویند و زن باید مقداری از مهریه خود را به مرد ببخشد
 2. در طلاق توافقی نیز پرداخت مهریه به شکل توافقی انجام میشود .

–شرایط مهریه

برای مهریه شرایطی وجود دارد و اگر این شرایط حاکم نباشد اعتباری برای ان وجود ندارد

در زیر ما به معرفی برخی از شرایط مهریه پرداخته ایم :

 1. باید جنبه مالی داشته باشد
 2. باید قابل مالکیت باشد
 3. باید معلوم و مشخص باشد
 4. باید از دارایی مرد تهیه شده باشد.
مشاوره حقوقی انلاین با وکیل دادگستری 09122302302 کلید واژه: حق حبس در مهریه
مشاوره حقوقی انلاین با وکیل دادگستری
۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲
کلید واژه: حق حبس در مهریه

حد و حدود قانونی برای تعیین مهریه

–ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مقرر می دارد : هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار ازادی یا معادل ان باشد وصول ان مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است.

در صورت عدم استطاعت زوج، تنها به میزان صدو ده سکه از مهریه زن ضمانت اجرای جلب را دارد.

مردان میتوانند با اثبات اعسارخود به دادگاه اقدام به قسط بندی مهریه نمایند. در صورتی که اقساط تعیین شده توسط دادگاه ،برای پرداخت مازاد بر ۱۱۰ سکه  بر عهده زوجه میباشد

مردان میتوانند با اثبات اعسار خود به دادگاه اقدام به قسط بندی مهریه نمایند در صورتی که اقساط تعیین شده توسط دادگاه برای پرداخت مهریه ، سنگین باشد مردان میتوانند با در خواست تعدیل اقساط مهریه از دادگاه اقدام به متعادل کردن اقساط تعیین شده از سمت دادگاه نمایند

تفویض مهریه به چه معناست ؟

زن میتواند اختیار تعیین مهریه خود را به شخص دیگری واگذار نماید که البته ان شخص نمیتواند بیشتر از مهرالمثل زن مهریه قرار دهد . به این عمل تفویض مهر و به این شخص مفوضه المهری می گویند.

–تفاوت مهریه در عقد دائم و صیغه

در نکاح موقت مهریه از شرایط صحت عقد است و باید به طور دقیق تعیین شود تا ازدواج به درستی واقع شده باشد و عدن تعیین و ذکر دقیق ان موجب باطل شدن نکاح موقت است ؛ولی در نکاح دائم عدم تعیین ان لطمه ای به صحت عقد وارد نمیکند .

– حق حبس

زن حق دارد تا دریافت کامل مهریه خود، از تمکین خودداری نمایند این حق در صورتی اعمال میشود که مهریه عندالمطالبه باشد.

— طلاق غیابی و پرداخت مهریه

طلاق غیابی زن از شوهر خود، تاثیری بر گرفتن مهریه ندارد و حتی در صورت جدا شدن غیابی نیز قابل مطالبه است.

–فوت شوهر و پرداخت مهریه

هنگام فوت شوهر و در صورتی که نزدیکی بین ان ها واقع شده باشد زن مستحق دریافت تمام مهریه و در صورت عدم انجام نزدیکی مستحق نیمی از ان است که از اموال میت ، قابل مطالبه است.

 • تعیین اعضای بدن به عنوان مهریه

در قانون ماده ای به این امر اختصاص داده نشده اما از ان جایی که یکی از شرایط مهریه داشتن ارزش اقتصادی است ؛ به نحوی که بتوان ان را خرید و فروش کرد

لذا قرار دادن اعضای بدن شوهر به عنوان مهریه غیرقانونی است و ضمانت اجرا ندارند.

طبق ماده ۲۴ قانون اجرای محکومیت های مالی موارد زیر جز مستثنیات دین به شمار رفته و قابل مطالبه به عنوان مهریه نیستند:

 1. مسکن: مورد استفاده شوهر و خانواده و افراد تحت تکفل او
 2. اثاثیه: ضروری زندگی
 3. وسیله نقلیه: مورد استفاده ی در شان شوهر
 4. کتاب ها و وسایل علمی: پژوهشی شخص
 5. وسایل و ابزار امرار معاش : کسبه و پیشه وران

دریافت مهریه از پدرشوهر

اصولا پدرشوهر هیچ تعهدی به پرداخت مهریه ندارد و مهریه دینی است بر گردن شوهر ولی چنانچه پدرشوهر ، پرداخت مهریه پسرش را ضمانت نموده باشد زن میتواندبابت گرفتن مهریه اش به او مراجعه کند.

مهریه به دو روش میتوان مطالبه شود :

 1. از طریق اجراییه ثبت: زن ملزم است در ابتدا به اجرای ثبت مراجعه کند و در خواست مطالبه ی مهریه را بدهد و دیگر نمیشود برای مطالبه ی مهریه مستقیما به دادگاه مراجعه کرد زن با مدارک لازم به دفترخانه ای که عقد در ان جا به ثبت رسیده است میرود و با پرداخت هزینه ی اجرائیه مطالبه ی مهریه را ثبت میکند
 2. از طریق دادگاه : برای مطالبه مهریه نمیتوان مستقیم به دادگاه رفت و وقتی که از طریق اجراییه ثبت نتوان از مرد مهریه را دریافت کرد دادگاه میتواند در مورد مهریه تعیین تکلیف کند.
 3. اجرای ثبت درصورت عدم وجود مال به نام مرد، نمی تواند حکم جلب مرد را صادر نماید و زوجه برای ادامه پیگیری پرونده درخصوص جلب باید به دادگاه مراجعه نماید.

مهریه به هر میزانی قابل وصول میباشد ولیکن مطابق مقررات جدید اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت مرد در خصوص مهریه صرفا تا میزان ۱۱۴ عدد سکه بهار ازادی یا معادل ان میسر میباشد.

مشاوره حقوقی انلاین با وکیل دادگستری 09122302302 کلید واژه: حق حبس در مهریه
مشاوره حقوقی انلاین با وکیل دادگستری
۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲
کلید واژه: حق حبس در مهریه

  مشاور حقوقی رایگان  با وکیل حق حبس در مهریه 

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید
آدرس