وکیل تجدید نظرخواهی حقوقی در دادگاه تجدید نظر استان 09122302302

کلیه دادنامه های شعبات حقوقی قابل تجدید نظر خواهی حقوقی در دادگاه تجدید نظر استان میباشد .

موضوع : تجدید نظر خواهی حقوقی در آیین دادرسی مدنی

وکیل تجدید نظرخواهی حقوقی در دادگاه تجدید نظر استان 09122302302
وکیل تجدید نظرخواهی حقوقی در دادگاه تجدید نظر استان
۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲

مقدمه

هنگامی که افراد با مشکلی مواجه می شوند که خود قادر به حل آن نبوده اند و حقوق و منافع انها در حال تضییع است جهت حل آن مشکل به محاکم رجوع میکنند . مشکل به وجود آمده ابتدا یک بار مورد بررسی قرار میگیرد . این مرحله از رسیدگی  درمحاکم  ، مرحله بدوی نام دارد . چنانچه نقص و اشتباهی در رای صادر شده وجود داشته باشد و حق یکی از طرفیت تضییع شده باشد میتواند درخواست رسیدگی مجدد بدهند که به این درخواست  تجدیدنظر خواهی می گویند .

در حقیقت تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امری است که یک بار مورد بررسی و قضاوت قرار گرفته است .  

درخواست تجدیدنظر خواهی  از یک رای تدبیری است که برای حمایت از حقوق اصحاب دعوی اندیشیده اند .

اشخاصی که صلاحیت تجدیدنظر خواهی دارند :

 • طرفین دعوا
 • وکلا
 • نماینده قانونی آنها ( وارث – وصی – قیم )
 • قائم مقام آنها

مهلت تجددنظر خواهی

مهلت تجدیدنظر خواهی در امور حقوقی برای افراد مقیم کشورایران  ۲۰ روز و برای افراد خارج از کشور ۲ ماه می باشد .

در چه مواردی مهلت جدیدی  به افراد برای تجدیدنظر خواهی داده می شود ؟

 هرگاه قبل از اتمام مهلت تجدید نظر خواهی شخص فوت کند یا محجور شود و یا ورشکسته شود مهلت جدیدی در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه داده می شود و در مورد محجور به قیم وی داده می شود و در مورد فوت به یکی از وارثان  داده می شود

و هنگامی که سمت شخصی که به عنوان نماینده در دعوا دخالت داشته قبل از انقضای مهلت تجدید نظر خواهی از بین برود مهلت جدید برای تجدید نظر خواهی در نظر گرفته میشود و به شخص جدید که دارای سمت است داده می شود

آرای قابل تجدید نظرحقوقی در آیین دادرسی مدنی :

حکم هایی که قابل تجدیدنظر خواهی است در ماده ۳۳۱ شرح داده شده که عبارت اند از :

 • دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سیصد هزار تومن بیشتر باشد
 • کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی
 • حکم راجع به مرتفعات دعوا در صورت که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد

تجدیدنظر خواهی در رابطه با قرار ها

قرار رد دعوا ، قرار سقوط دعوا ، قرار عدم اهلیت یکی از طرفین ، قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست در صورت قابل تجدیدنظر خواهی است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر خواهی باشد ( ماده ۳۳۲ آیین دادرسی مدنی ) 

جهات تجدیدنظر خواهی حقوقی

 • ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه : زمانی که قاضی دادگاه بدوی با استناد به قانون ویا مستنداتی ، رایی را صادر میکند ولی آن قانون نسخ شده وآن دلایلی که قاضی بر اساس آن رای صادر کرده است بی اعتبارباشد می توان از آن رای تجدیدنظر خواهی کرد .
 • ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابزاری : قاضی هنگام رسیدگی مکلف است به دلایلی که طرفین دعوا ارائه میکنند توجه کند و آنها را برسی کند. در صورتی که ادله ای که قاضی به آن توجه نکرده است بتواند موضوعی را اثبات کند میتوان درخواست تجدید نظر خواهی نمود .
 • ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود : هنگامی که شخصی در دادگاه شهادت میدهد باید دارای شرایطی که قانون تعیین کرده است باشد .مثلا اگر شخصی که در دادگاه شهادت می دهد دارای نفعی در ذی حق بودن کسی که به نفع او شهادت می دهد باشد و بتوان این موضوع را اثبات کرد میتوان به دلیل عدم صلاحیت شاهدی که شهادت داده است تجدیدنظر خواهی کرد .
 • ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی : در رای دادگاه باید مواد ومستندات قانونی ذکر شده باشد . ادعای مخالف بودن رای دادگاه با قوانین یکی از دلایلی است که میتوان در دادخواست تجدیدنظر خود به آن استناد کرد .
 • ادعای عدم صلاحیت قاضی پرونده : برای اینکه یک قاضی صلاحیت رسیدگی به یک پرونده و صدور رای را داشته باشد باید دارای شرایطی باشد . چنانچه قاضی دارای یکی از شرایط مقرر در قانون نباشد این موضوع را بتوان در دادگاه انتظامی قضات ثابت کرد . میتوانیم با استناد به عدم صلاحیت قاضی تقاضای تجدیدنظر خواهی کنیم .

عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی

هنگام ارائه دادخواست  تجدید نظر خواهی حقوقی  باید جهات تجدیدنظرخواهی در دادخواست ذکرشود . عدم قید دلایل و جهات تجدیدنظر خواهی حقوقی ، سبب صدور قرار رد دعوا ، قرار استماع دعوا از جانب دادگاه می شود.

مواردی که قطعی بوده و قابل تجدید نظر نیست

 • حکم مستند به رای کارشناس : هنگامی که رای از دادگاه صالح و قاضی صالح صادر شده باشد و نظر کارشناس در آن قید شده است این رای غیر قابل تجدیدنظر نیست .

 

 • حکم مستند به اقرار : هنگامی که رای از دادگاه صالح و قاضی صالح صادر شده باشد چنانچه حکم مستند به اقرار باشد( اقراری که مربوط به اصل دعوا باشد ) این حکم  غیر قابل تجدیدنظر است .
 • طرفین دعوا با توفق کتبی حق تجدیدنظر را از خود ساقط کرده باشند

غیبت در دادگاه تجدید نظر

در موردی که  رای دادگاه مبنی بر محکومیت خوانده باشد  و خوانده و وکیل وی در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته باشد و لایحه ام نداده باشد رای دادگاه تجدید نظر که رای غیابی است ۲۰ روز مهلت تجدیدنظر خواهی دارد و قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه است .

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر دادگاه حقوقی

رأی دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۲۲۰ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ۶۱۴۹/۸۰ مقروز و مجزی از ۶۰۶۵ قطعه ۲۱ بخش ۱۱ تهران و خسارات دادرسی در حق خواهان اشهار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می­باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه­ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی­اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا قراردادهای خصوصی فی­مابین کسانی که آن را منعقد می­نمایند، نافذ است و قرارداد تنظیمی واجد شرایط اساسی برای صحت معاملات می­باشد و آنان را به مصرحات و توابع عقد ملزم می­سازد، بنابراین دادگاه به استناد ذیل ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت تأیید می­نماید. لیکن بخش دیگر دادنامه مذکور که به صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت ۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت خسارت عدم انجام تعهد (پانزده درصد ثمن معامله) و خسارات دادرسی در حق خواهان اشعار دارد مخالف موازین قانونی است و متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده لایحه تجدیدنظرخواهی وارد می­باشد زیرا انجام تعهد یکی از طرفین معامله متوقف بر انجام تعهدات طرف مقابل می­باشد و خواهان دعوای اصلی دلیلی مبنی بر اینکه تعهدات خود را انجام داده باشد و تنمهثمن معامله را در موعد مقرر برای تنظیم سند رسمی آماده کرده باشد. ارائه و ابراز نداشته؛ بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را در این قسمت وارد ندانسته به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون یاد شده، رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوا صادر می­نماید. همچنین آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که به صدور حکم بر بی­حقی و بطلان دعوای متقابل با خواسته مطالبه نتمه ثمن مبلغ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال اشعار دارد نیز متضمن جهت موجه در نقض است زیرا از آثار بیع صحیح، الزام مشتری به تأدیه ثمن است و مشتری باید ثمن را طبق شرایط مقرر در قرارداد تأدیه نماید؛ بنابراین دادگاه به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون مذکور رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر محکومیت خوانده دعوای تقابل به پرداخت چهارصدمیلیون ریال بابت ثتمه ثمن معامله صادر می­نماید. رأی دادگاه قطعی است.

وکیل تجدید نظرخواهی حقوقی در دادگاه تجدید نظر استان 09122302302
وکیل تجدید نظرخواهی حقوقی در دادگاه تجدید نظر استان
۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲

تجدید نظر خواهی حقوقی

1 نظر در مورد “تجدید نظر خواهی حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید
آدرس