کمیسیون ماده۷۷شهرداری در خصوص اختلاف بین مودی و شهرداری وارد عمل شده و مبادرت به صدور رای مینماید  اعتراض به رای کمیسیون ماده۷۷ قانون شهرداری قابل اعتراض توسط وکیل یا اصیل در دیوان عدالت اداری میباشد.  ماده ۷۷ قانون شهرداری ها به رفع اختلافات میان شهرداری و مودیان پرداخته است. این ماده بیان می دارد: «رفع…

تماس بگیرید
آدرس