قانون جنگلها و مراتع » قانون جنگلها و مراتع و شکایات به طرفیت ادارات منابع طبیعی و آبخیز داری و منابع ملی جهت اراضی ملی و مستثنیات اراضی ملی و کمیسیون ماده۵۶  یا شکایات مرتبط با جنگل و مرتع و اراضی ملی و منابع طبیعی تخصص ماست. هیات ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها :…

تماس بگیرید
آدرس