دیوان عدالت اداری عالی ترین مرجع رسیدگی به تظلمات اداری و دولتی در کشور میباشد که زیر نظر قوه قضائیه بعنوان نهادی شبهه قضائی برکلیه محاکم و تخلفات اداری و سازمانی توسط دولت؛ وزارتخانه ها و نهادهای عمومی ؛ هئیت های تخلفات و پاره ای از محاکم اداری و انتظامی و شهرداری ها و … نظارت عالیه دارد. دیوان عدالت اداری در تهران متمرکز بوده اما در مراکز استانها نیز جهت …

تماس بگیرید
آدرس