به منظور پیشگیری از تشتت آرا و صدور احکام متعارض و متناقص و وحدت رویه در محاکم سراسر کشور هیأت عمومی در وحدت رویه قضائی ، هئیت عمومی شعب حقوقی و هیات عمومی شعب کیفری با حضور روسا و متشاران و قضات دیوان عالی کشور تشکیل و در امور محوله مبادرت به صدور رأی می نماید. آراء هئیت عمومی به مثابه قانون قابل استناد و توسط کلیه مراجع قضائی در موارد مشابه …

تماس بگیرید
آدرس