بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال بعد از تحمل نیمی از محکومیت خود و محکومان زیر ۱۰ سال بعد از تحمل یک سوم محکومیت زندان خود میتوانند از زندان خود تقاضای عفو مشروط نمایند که در صورت موافقت رئیس زندان پیشنهاد درخواست ازادی مشروط به اجرای احکام…

تخفیف مجازات تخفیف مجازات در قانون به سه شکل توسط محکوم علیه و یا وکیل زندان درخواست میگردد : اول – قبل از صدور دادنامه باستناد ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی دوم بعد از صدور دادنامه( تسلیم به حکم و سلب حق تجدید نظر خواهی) به تجویز ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری …

تماس بگیرید
آدرس