براساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در هر حوزه قضائی جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی دادگاه خانواده تشکیل و صلاحیت ذاتی رسیدگی به پرونده های خانوادگی به آن دادگاه سپرده شده است . رسیدگی به دعاوی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست توسط ذینفع یا وکیل رسمی دادگستری متخصص در امور دعاوی خانوادگی …

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button