مستحق للغیر بودن مبیع در صورتیکه مبیع مستحق للغیر بوده باشد بایع یا فروشنده باید ثمن معاملعه خسارات و غرامات وارده را پرداخت نماید .                                                            …

تماس بگیرید
آدرس