« کلاهبرداری » کلاهبرداری عبارتست از اینکه شخصی با توسل به حیله و تقلب و فریب و مانورهای متقلبانه مال دیگری را ببرد . یکی از جرائم علیه اموال در قانون که گرفتن وکیل و داشتن وکیل کیفری  در آن بسیار ضروری می باشد پرونده کلاهبرداری است . مغرور کردن دیگران به امور یا اختیارات…

تماس بگیرید
آدرس