مستحق للغیر بودن مبیع در صورتیکه مبیع مستحق للغیر بوده باشد بایع یا فروشنده باید ثمن معاملعه خسارات و غرامات وارده را پرداخت نماید .                                                            …

بیع به معنی توافق فروشنده (بایع ) و خریدار ( مشتری ) به عین مبیع ( مال مورد معامله ) به عوض معلوم ( ثمن یا قیمت مبیع ) به ایجاب و قبول می باشد چه مبیع تسلیم شده باشد یا نشده باشد به محض انعقاد عقد یا وقوع معامله یا امضاء مبایعه نامه فروشنده (…

تماس بگیرید
آدرس