مـــــاده ۱۴۷ اصلاحی ثبـــــــت براساس ماده ی اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ماه ۱۳۶۵ متصرفین ساختمان ها و اراضی با سند عادی و یا اشخاصی که مبادرت به احداث ساختمان در زمین هایی نموده اند که بدلیل موانع قانونی صدور سند مالکیت جهت آن میسر نگردیده میتوانند از کمیسیون ماده ۱۴۷ ثبت تقاضای سند مالکیت…

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button