طلاق توافقی چنانچه زن و شوهر متقاعد گردند که هیچ راهی جز طلاق و جدائی برایشان باقی نمانده و زن حاضر گردد تمام یا قسمتی از حقوق خود را بذل نماید و شوهر نیز با آن موافقت نمایدبه این حالت طلاق توافقی گفته میشود  که با صدور گواهی عدم سازش توسط وکیل طلاق توافقی و…

انتخاب وکیل متخصص دعاوی خانوادگی در دادگاه خانواده جهت طلاق و سایر اختلافات خانوادگی و نحوه و چگونگی تقدیم دادخواست طلاق و فرمهای مربوطه و حق و حقوق شرعی و قانونی زن و همچنین لیست بهترین وکلای خانواده و نشانی وکیل خانواذه و مشاوره حضوری و تلفنی حقوقی رایگان در این مقاله ذکر گردیده است.

تماس بگیرید
آدرس