انتقال و واگذاری و خرید زمین جهت سکونت مستلزم این است که ابتدائاً از کاربری زمین و امکان اخذ دستور نقشه اطمینان حاصل نمائیم و صرفاً به سالم بودن استعلام ثبت و سند مالکیت اکتفا ننمائیم .

انتقال اراضی مسکونی در داخل محدوده شهر ها و شهرک ها طبق طرح های مصوب جامع ؛ تفضیلی و هادی بعد از استعلام از سازمان مسکن و شهر سازی و شهرداری و در روستاها بعد از استعلام از دهیار و در صورت عدم وجود دهیاری با استعلام از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود .

« قانــــون تغییر کاربری » یکی از بحث برانگیز ترین معضلات روز مره جامعه ما نحوه و چگونگی تغییر کاربری اراضی بوده که اغلب با موفقت همراه نبوده و در صورت ساخت وساز غیر مجاز نیز معمولاً به سرعت تخریب و قلع و قمع گردید و خسارات  فراوان و کمر شکنی را بر مالک زمین…

تماس بگیرید
آدرس