دادسرا و دادگاه نظام (سازمان قضائـی نیروهای مسلح ) به موجب قانون جرائم و مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ سازمان قضائی نیروهای مسلح دادسرا و دادگاه نظام به تخلفات و جرائم و پرونده هاو شکایات علیه نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان ها و موسسات وابسته به آن رسیدگی می نماید . دفتر وکالت ما…

تماس بگیرید
آدرس