رمالی و دعانویسی از جرائم زیر مجموعه کلاهبرداری بوده که از طریق فریب دادن مردم به امور واهی نظیر  سحر و جادو و دعانویسی و رمالی و پیشگوئی و …مال مردم توسط مجرم اخذ میگردد . در خصوص جرم دعانویسی و رمالی بدلیل نظریات خاص فقهاء ماده قانونی خاصی وجود ندارد و بناچار این جرائم…

تماس بگیرید
آدرس