هبه همان بخشش است که بصورت هبه نامه عادی که بصورت کتبی یا شفاهی صورت میپذیرد و ممکن است هبه معوض نیز باشد که با ایجاب و قبول و قبض واقع میشود و بخشنده را واهب و گیرنده را متهب و مال موردبخشش را عین موهوبه گویند رجوع از هبه و ابطال و بطلان …

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button