هیات های حل اختلاف مالیاتی الف ) هیات بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلاف مالیاتی :براساس قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند اظهار نامه مالیاتی صحیح براساس عملکرد دفاتر حسابداری خود ارائه نمایند ، در غیر اینصورت میزان مالیات آنان بصورت علی الراس توسط ممیزمالیاتی و سپس…

تماس بگیرید
آدرس