براساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در هر حوزه قضائی جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی دادگاه خانواده تشکیل و صلاحیت ذاتی رسیدگی به پرونده های خانوادگی به آن دادگاه سپرده شده است . رسیدگی به دعاوی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست توسط ذینفع یا وکیل رسمی دادگستری متخصص در امور دعاوی خانوادگی …

انتخاب وکیل متخصص دعاوی خانوادگی در دادگاه خانواده جهت طلاق و سایر اختلافات خانوادگی و نحوه و چگونگی تقدیم دادخواست طلاق و فرمهای مربوطه و حق و حقوق شرعی و قانونی زن و همچنین لیست بهترین وکلای خانواده و نشانی وکیل خانواذه و مشاوره حضوری و تلفنی حقوقی رایگان در این مقاله ذکر گردیده است.

تماس بگیرید
آدرس