طرح دعوی در خصوص ترک انفاق شوهر یا عدم پرداخت نفقه از جانب زوج به دو صورت کیفری و حقوقی توسط وکیل دادگاه خانواده یا اصیل قابل تشکیل پرونده خانوادگی میباشد ،در شکایت ترک انفاق از سوی زوجه ( زن ) دادگاه کیفری صرفاً به تعیین مجازات متهم اقدام میکند و در صورتی خواسته زوجه محکومیت زوج ( شوهر ) به پرداخت نفقه باشد ، باید با رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی نسبت به تقدیم دادخواست و مطالبه آن اقدام نماید ،نفقه معوقه قابل تقسیط براساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد ……

گرفتن وکیل در دادگاه خانواده جهت مطالبه اجرت المثل بسیار حیاتیست جهت مشاوره حقوقی رایگان و اخذ وقت ملاقات رایگان با وکیل بدون پرداخت حق المشاوره با شماره ۰۲۱۵۵۳۹۸۹۰۵ هماهنگ فرموده و وقت ملاقات حضوری رایگان با وکیل اخذ فرمائید.

انتخاب وکیل متخصص دعاوی خانوادگی در دادگاه خانواده جهت طلاق و سایر اختلافات خانوادگی و نحوه و چگونگی تقدیم دادخواست طلاق و فرمهای مربوطه و حق و حقوق شرعی و قانونی زن و همچنین لیست بهترین وکلای خانواده و نشانی وکیل خانواذه و مشاوره حضوری و تلفنی حقوقی رایگان در این مقاله ذکر گردیده است.

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button