صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت با انگیزه توقیف و بازداشت اموال خوانده انجام و تا تعیین تکلیف نهائی پرونده حقوقی به قوت خویش باقی است ، جهت مشاوره حقوقی رایگان با شماره ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ با وکیل ماهر و باسابقه دادگستری تماس حاصل فرمائید.

تماس بگیرید
آدرس