جرائم پزشکی و داروئی در دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی و یا دادگاه انتظامی پزشکان و پرستاران رسیدگی شده و در خصوص قصور یا خطای پزشک مبادرت به رسیدگی و صدور رای مینماید.

تماس بگیرید
آدرس