طلاق توافقی چنانچه زن و شوهر متقاعد گردند که هیچ راهی جز طلاق و جدائی برایشان باقی نمانده و زن حاضر گردد تمام یا قسمتی از حقوق خود را بذل نماید و شوهر نیز با آن موافقت نمایدبه این حالت طلاق توافقی گفته میشود  که با صدور گواهی عدم سازش توسط وکیل طلاق توافقی و…

تماس بگیرید
آدرس