توابع ملک، هر آن چیزی است که در نظر عرف، جزء ملک به حساب می آید و یا علامت و آثاری باشد که نشان دهد آن شیء داخل در ملک است و جزء ملک محسوب می شود.
در خرید ملک چه چیزهایی توابع محسوب می شود؟

تماس بگیرید
آدرس