« اظهار نامه و دادخواست » اظهارنامه و دادخواست از مهمترین اوراق قضائی محاکم میباشند که نحوه تنظیم ان نقش اساسی در موفقیت پرونده داشته و لازم است که توسط یک وکیل متخصص و باسابقه نگارش گردد. هر کس می تواند بصورت رسمی قبل از تقدیم دادخواست حق خود را بوسیله اظهار نامه از طرف [...]
تماس بگیرید
آدرس