«تسلیم مبیع » معمولاً در معاملات تسلیم و تحول مبیع و به تعاقب آن تصاحب و تصرف ملک همزمان با امضاء مبایعه نامه انجام نگرفته و یک سوم ثمن معامله نیز در هنگام امضاء مبایعه نامه و  یک سوم دوم  نیز در هنگام تسلیم و تحویل مبیع و یک سوم آخر ثمن معامله نیز در…

تماس بگیرید
آدرس