درخواست  تخفیف  مجازات با تسلیم به دادنامه صادره و تسلیم به حکم و سلب حق تجدید نظرخواهی صورت پذیرفته و موجب تقلیل یک چهارم دادنامه صادره میگردد . بدیهیست در این حالت متهم حق تجدید نظر خواهی ندارد . دفتر وکالت ما اماده قبول وکالت پرونده های شما از سراسر کشور میباشد . نشانی دفتر…

تخفیف مجازات تخفیف مجازات در قانون به سه شکل توسط محکوم علیه و یا وکیل زندان درخواست میگردد : اول – قبل از صدور دادنامه باستناد ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی دوم بعد از صدور دادنامه( تسلیم به حکم و سلب حق تجدید نظر خواهی) به تجویز ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری …

تماس بگیرید
آدرس