« بافت فـــــرســــوده » به منظور نوسازی بخش قدیمی شهرها و احیاء و بهسازی آن و حمایت و شریع این فرایند قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری قانونی در ۱۷ ماده در مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ به تصویب رسیده است . محدوده بافتهای فرسوده : محدوده و نقشه بافت فرسوده شهرها…

تماس بگیرید
آدرس