تحریر ترکه جهت مشخص شدن اموال متوفی و دیون وی توسط وکیل تحریر ترکه به همراه مشاوره حقوقی رایگان با وکیل با حق الوکاله ۸ میلیون تومان انجام میگردد . جایگاه تحریر ترکه کجاست ؟       زمان طرح  ترکه تحریر ترکه از زمان فوت  متوفی شکل می گیرد و تا زمان تقسیم  خاتمه…

تماس بگیرید
آدرس