فرجام خواهی در امور کیفری در دیوان عالی کشور صرفاً در جرائمی که مجازات قانونی آن سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا مجازاتهای زندان درجه ۳ وبالاتر جنایات عمدی نصف دیه یا بیشتر و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد صورت می گیر دکه غالباً صدور این نوع احکام و دادنامه ها توسط دادگاه کیفری یک صورت می گیرد. در خصوص نحوه و چگونگی فرجامخواهی در آراء کیفری قانونگزاری در موارد …

تماس بگیرید
آدرس