یکی از صورت های خاص کلاهبرداری فروش یا انتقال مال غیر است . فروش مال غیر جزو جرایم علیه اموال محسوب میشود . از آنجایی که افراد دارای حق مالکیت هستند و دارای اختیار برای اموال خود ، فروش و انتقال اموال دیگران به قصد ضرر زدن به مالک و انتقال گیرنده یا خریدار دارای…

تماس بگیرید
آدرس