اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری
(اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه)

چنانچه ریاست قوه قضائیه آراء قطعیت یافته ای را خلاف شرع بین و مخالف موازین شرعی تشخیص دهد با دستور تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوانعالی کشورارسال تا در شعبی خاص که به همین منظور در دیوانعالی کشور  اختصاص یافته رسیدگی شود.

متأسفانه اطاله دادرسی جهت اعمال ماده ۴۷۷ آنچنان آزار دهنده و کشنده میباشد که گاه تا سه یا چهار سال رسیدگی ده درازا کشیده است و متأسفانه این اطاله دادرسی یکی از نقائص سیستم قضائی کشور ما میباشد.

دیوان عالی کشور یکی از دستاوردهای  عظیم متمم قانون اساسی مشروطیت در اصل ۷۵ آن که به تقلید از حقوق اساسی اروپا تدوین یافته بود دیوان عالی کشور است که در سال ۱۳۲۹قمری با عنوان دیوان تمیز در تهران تأسیس گردیده و در سال ۱۳۱۶ بنا به پیشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی به دیوان عالی کشور تغییر نام داده شد. محل استقرار دیوان عالی کشور در تهران بوده و رئیس فعلی آن حجت الاسلام …

اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور یکی از روشهای رسیدگی به آراء بعد از قطعیت حکم می‌باشد که در دیوان عالی کشور بعنوان عالی‌ترین مرجع قضائی کشور به دادگاه دیگر (دادگاه همعرض) اجازه می دهد تا یکبار دیگر پرونده متقاضی اعاده دادرسی مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرد. رسیدگی در مرحله اعاده دادرسی شکلی است اما دادگاه همعرض رسیدگی ماهوی و همه جانبه خواهد نمود و …

فرجام خواهی در امور کیفری در دیوان عالی کشور صرفاً در جرائمی که مجازات قانونی آن سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا مجازاتهای زندان درجه ۳ وبالاتر جنایات عمدی نصف دیه یا بیشتر و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد صورت می گیر دکه غالباً صدور این نوع احکام و دادنامه ها توسط دادگاه کیفری یک صورت می گیرد. در خصوص نحوه و چگونگی فرجامخواهی در آراء کیفری قانونگزاری در موارد …

 فرجام خواهی در پرونده های حقوقی با پرونده های کیفری در دیوان عالی کشور تفاوت اساسی دارد بدین ترتیب که در پرونده کیفری فرجامخواهی در واقع مرحله تجدید نظر خواهی پرونده های خاص می باشد اما در دعاوی حقوقی نوعی رسیدگی فوق العاده بعد از قطعیت حکم می باشد. مواد موعد قانونی فرجامخواهی حقوقی: درکلیه دعاوی حقوقی ۲۰ روز بعد از ابلاغ دادنامه تجدید نظر خواهی و چنانچه …

به منظور پیشگیری از تشتت آرا و صدور احکام متعارض و متناقص و وحدت رویه در محاکم سراسر کشور هیأت عمومی در وحدت رویه قضائی ، هئیت عمومی شعب حقوقی و هیات عمومی شعب کیفری با حضور روسا و متشاران و قضات دیوان عالی کشور تشکیل و در امور محوله مبادرت به صدور رأی می نماید. آراء هئیت عمومی به مثابه قانون قابل استناد و توسط کلیه مراجع قضائی در موارد مشابه …

Call Now Button
برای تماس کلیک کنید.
ارتباط در واتساپ
تماس بگیرید
آدرس