درخواست  تخفیف  مجازات با تسلیم به دادنامه صادره و تسلیم به حکم و سلب حق تجدید نظرخواهی صورت پذیرفته و موجب تقلیل یک چهارم دادنامه صادره میگردد . بدیهیست در این حالت متهم حق تجدید نظر خواهی ندارد . دفتر وکالت ما اماده قبول وکالت پرونده های شما از سراسر کشور میباشد . نشانی دفتر…

نحوه و چگونگی ثبت نام و شرایط درخواست عفو زندانی و تکمیل فرم عفو اعم از عفو موردی یا عفو رهبری وهمچنین مراحل پذیزش عفو زندانیان و چگونگی اعلام عفو و مناسبتهای عفو زندانی واقدام برای عفو زندانی

تماس بگیرید
آدرس