تعلیق اجرای مجازات در مرحله اجرای احکام   توسط وکیل پایه یک دادگستری  با ۳۰ سال سابقه کار  جهت زندانی و یا محکومی که هنوز اجرای حکم نشده است در شرایطی خاص قابل قبول وکالت میباشد .

درخواست  تخفیف  مجازات با تسلیم به دادنامه صادره و تسلیم به حکم و سلب حق تجدید نظرخواهی صورت پذیرفته و موجب تقلیل یک چهارم دادنامه صادره میگردد . بدیهیست در این حالت متهم حق تجدید نظر خواهی ندارد . دفتر وکالت ما اماده قبول وکالت پرونده های شما از سراسر کشور میباشد . نشانی دفتر…

انتقال مال به قصد فرار از دین :  یکی از مشکلات نظام قضائی ماانتقال مال به قصد فرار از دین بوده بدینگونه که محکومین بعد از صدور اجرائیه یا به محض اطلاع از اقدام طرف مقابل مبادرت به انتقال صوری اموال خود بنام نزدیکان خود نموده که در نتیجه طلبکار قادر به اجرای حکم نمیگردد…

پابند الکترونیکی و مراقبت الکترونیکی یکی از راهکارهای کاهش امار زندانیان میباشد که پس از مصوبه شورای طبقه بندی زندان توسط وکیل برایتان صورت و موجب ازادی شما از زندان میگردد . امروزه با گسترش فناوری نوین دیجیتال و الکترونیک ، مراجع قضایی و زندان ها نیز از این امکانات برای بهبود عملکرد و افزایش …

در اجرای احکام کیفری و زندان موضوع ادغام احکام قطعیت یافته و تجمیع  و اعمال ماده ۵۱۰ قانون ائین دادرسی کیفری از موارد مهم در یک پرونده زندانی دار میباشد . دفتر وکالت ما با ۳۰ سال سابقه در انجام و قبول وکالت  پرونده های زندانی دار جهت ادغام احکام قطعیت یافته در اجرای احکام…

بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال بعد از تحمل نیمی از محکومیت خود و محکومان زیر ۱۰ سال بعد از تحمل یک سوم محکومیت زندان خود میتوانند از زندان خود تقاضای عفو مشروط نمایند که در صورت موافقت رئیس زندان پیشنهاد درخواست ازادی مشروط به اجرای احکام…

تخفیف مجازات تخفیف مجازات در قانون به سه شکل توسط محکوم علیه و یا وکیل زندان درخواست میگردد : اول – قبل از صدور دادنامه باستناد ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی دوم بعد از صدور دادنامه( تسلیم به حکم و سلب حق تجدید نظر خواهی) به تجویز ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری …

کلیه پرونده های حقوقی بعد از صدور اجرائیه از طرف دادگاه جهت انجام عملیات اجرائی به دایره اجرای احکام مدنی ارسال میگردد. این دایره بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مبادرت به اجرای حکم یا مفاد اجرائیه مینماید.

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی براساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آئین نامه اجرائی آن چنانچه شخصی طی دادنامه حقوقی محکوم به پرداخت مال یا وجهی گردیده باشد و آن دادنامه قطعَّیت یافته باشد بعد از صدور اجرائیه چنانچه مالی از محکوم علیه بدست نیاید با درخواست طلبکار یا وکیل وی…

نحوه و چگونگی ثبت نام و شرایط درخواست عفو زندانی و تکمیل فرم عفو اعم از عفو موردی یا عفو رهبری وهمچنین مراحل پذیزش عفو زندانیان و چگونگی اعلام عفو و مناسبتهای عفو زندانی واقدام برای عفو زندانی

تماس بگیرید
آدرس