بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال بعد از تحمل نیمی از محکومیت خود و محکومان زیر ۱۰ سال بعد از تحمل یک سوم محکومیت زندان خود میتوانند از زندان خود تقاضای عفو مشروط نمایند که در صورت موافقت رئیس زندان پیشنهاد درخواست ازادی مشروط به اجرای احکام…

تخفیف مجازات تخفیف مجازات در قانون به سه شکل توسط محکوم علیه و یا وکیل زندان درخواست میگردد : اول – قبل از صدور دادنامه باستناد ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی دوم بعد از صدور دادنامه( تسلیم به حکم و سلب حق تجدید نظر خواهی) به تجویز ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری …

کلیه پرونده های حقوقی بعد از صدور اجرائیه از طرف دادگاه جهت انجام عملیات اجرائی به دایره اجرای احکام مدنی ارسال میگردد. این دایره بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مبادرت به اجرای حکم یا مفاد اجرائیه مینماید.

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی براساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آئین نامه اجرائی آن چنانچه شخصی طی دادنامه حقوقی محکوم به پرداخت مال یا وجهی گردیده باشد و آن دادنامه قطعَّیت یافته باشد بعد از صدور اجرائیه چنانچه مالی از محکوم علیه بدست نیاید با درخواست طلبکار یا وکیل وی…

نحوه و چگونگی ثبت نام و شرایط درخواست عفو زندانی و تکمیل فرم عفو اعم از عفو موردی یا عفو رهبری وهمچنین مراحل پذیزش عفو زندانیان و چگونگی اعلام عفو و مناسبتهای عفو زندانی واقدام برای عفو زندانی

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button