سعید شکورپناه نویری سرپرست گروه وکلای متخصص دیوان و رئیس اداره حقوقی بنیاد توسعه پایدار

نویری – سرپرست گروه

سرپرست وکلای متخصص دیوان و رئیس بنیاد توسعه پایدار

سعید شکورپناه نویری سرپرست گروه وکلای متخصص دیوان

به زودی . . .

حقوقدان 95%
سرپرست دفتر گروه وکلای متخصص دیوان 80%
رئیس بنیاد توسعه پایدار 88%
رئیس شرکت بازرگانی کیش 75%

حقوقدان

طراح وب - Stsoftbd

2007 - 2015

2003 - 2005

توسعه دهنده وب - Envato

2015 - 2017