مشاوره حقوقی رایکان با وکیل 09122302302 الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بعد از وقوع بیع از تبعات ان بوده و طی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال توسط وکیل متخصص ملکی قابل انجام است .

چنانجه فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال ملک یازمین یا اپارتمان شما امتناع میکند کلید حل مشکل شما در دستان ماست.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل

۱۲۱ ۶۱ ۶۱ ۰۹۱۲

ادرس دفتر وکالت ما :

تهران میدان فردوسی نرسیده به استاد نجات اللهی کوچه نیائی پلاک ۷ ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی

خریدار چگونه میتواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد؟

در صورتیکه ملکی دارای سند رسمی باشدو فروشنده از تنظیم سند رسمی انتقال استنکاف ورزد خریدار میتواند بعد از اخذ گواهی عدم حضور با کمک وکیل متخصص ملکی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را به دادگاه تقدیم و دادگاه نیز فروشنده را به تنظیم سند محکوم مینماید .

در صورتیکه فروشنده از اجرای رای دادگاه نیز استنکاف دادورز اجرای احکام یا نماینده وی در دفترخانه حاضر و نسبت به امضای اسناد بجای فروشنده اقدام مینماید که بدان انتقال اجرایی میگویند .

مقدمه

تنظیم سند رسمی در اکثر موارد در رابطه با اموالی است که دارای ارزش مالی زیادی هستن و دلیل تنظیم این سند ثابت کردن مالکیت دارنده مال است .  درمواردی مانند املاک ، وسایل نقلیه و سهام شرکت ها و …تنظیم سند رسمی ضرورت دارد. در صورتی که فروشنده از تنظیم سند خود داری کند خریدار میتواند از دادگاه الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی  را خواستار شود .

 به چه اسنادی سند رسمی می گویند ؟

هنگامی که سندی توسط مامورین صلاحیت دار و یا در اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود مطالبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی نام دارد.

مشاوره حقوقی رایکان با وکیل 09122302302 الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
مشاوره حقوقی رایکان با وکیل
۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲
الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

هنگامی که در سند عادی ،  خریدار و فروشنده تاریخی را برای حضور در دفتر خانه مشخص  کرده باشند. در صورتی که فرد در مهلت مشخص شده در دفترخانه حضور پیدا نکند خریدار می تواند از دفتر خانه گواهی عدم حضور فروشنده را بگیرد.

و در فرض دیگری که خریدار و فروشنده در سندعادی تاریخ یا محلی برای تنظیم سند رسمی مشخص نکرده باشند در این حالت خریدار میتواند خواسته خود را در قالب اظهار نامه به گوش فروشنده برساند (اظهارنامه وسیله ای است که  فرد می تواند قبل از مراجعه به مراجع قضایی برای رسیدن به خواسته خود خواسته خود را در قالب اظهار نامه به اطلاع طرف مقابل برساند. در صورت که این امر به نتیجه نرسید میتواند به مراجع قضای برای پیگیری حق خود مراجعه کند ) و از فروشنده بخواهد در زمان مشخصی در دفترخانه مشخصی برای تنظیم سند حضور پیدا کند و در این حالت در صورت عدم حضوری وی می تواند از دفتر خانه گواهی عدم حضور فروشنده را بگیرد.

(خریدارپس از دریافت گواهی عدم حضور می تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را ارئه دهد )

خریداربرای جلوگیری از فروخته شدن مالی که فروشنده حاضر به تنظیم سند آن نیست چه اقدامی میتواند انجام دهد ؟

خریدار می تواند هنگام ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند ، درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از فروخته شدن مال را به  دادگاه ارائه دهد.

 بررسی های دادگاه برای الزام به تنظم سند رسمی

ابتدا مالک بودن فروشنده  ( خوانده دعوا ) و اهلیت وی برای فروش مال باید برای دادگاه محرز شودو در رابطه با خریدار ( خواهان دعوا )  ابتدا باید صحت سند عادی را که ارائه داده است با شهادت شهود و یا ارائه ادله اثبات کند و باید اثبات شود که  به تعهداتی که در سند عادی ذکر شده عمل کرده و مبلغ توافق شده را پرداخت کرده  سپس دادگاه باید از انجام معامله ( انتقال مالکیت به خریدار در مقابل دریافت ثمن ) اطمینان حاصل کند .

اجرای حکم  الزام به تنظیم سند توسط اجرای احکام :

پس ازقطعیت  این حکم خریدار ( خوانده دعوا ) ده روز مهلت دارد که به دفتر خانه مراجعه کند و طی سند رسمی مال را به خریدار منتقل کند  و در صورتی که مالک از این امر امتناع ورزد ، اجرای احکام دادگاه دستور تنظیم سند رسمی را به دفتر خانه اسناد رسمی می دهد و نمایند دادگاه به جای خوانده این سند را امضاء میکند .

دادگاه صالح جهت اقامه دعوای  الزام به تنظیم سند رسمی: 

در خصوص اموال غیر منقول ( ملک )  دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است و در خصوص اموال منقول ( ماشین ) دادگاهی که خوانده در آن اقامت دارد صالح به رسیدگی است.

موانع تنظیم سند

در صورت وجود شرایطی اقامه دعوای تنظیم سند رسمی بی نتیجه بوده و دادگاه دستورالزام به  تنظیم سند  رسمی را صادر نمی کند .

  • هنگامی که فروشنده مالک ملک نباشد.
  • نبودن پایان کار.
  • زمانی که ملک در رهن یا بازداشت  باشد ( رهن بانک ).
  • هنگامی که ملک مشاعی باشد و خریدار همه مالکین را خوانده دعوا قرار ندهد.
  • در صورتی که ملک چندین دست چرخیده باشد و خریدار دعوای خود را به طرفیت مالک اولیه طرح نکند .
  • هنگامی که مالک به نهاد های دولتی بدهکار باشد اموال وی منتقل نمی شود زیرا ابتدا باید بدهی او به نهاد هی دولتی پرداخت شود .
  • خریدار قبل از تنظیم سند دعوای الزام به تحویل مبیع را طرح نماید.
  • در صورتی که افرادی متعهد باشند ، در ملک و خریدار آن هارا خوانده دعوا قرار نداده باشد .

تنظیم سند مالکیت اموال توقیفی یا سند بازداشتی :

مطابق مقررات و رویه دادگاه امکان تنظیم سند برای خودرو یا ملک و یا اموال دیگر هنگامی که توقیف می شود وجود ندارد تنها در صورتی این امر امکان پذیر است که  توقیف بعد از فروش صورت گرفته باشد . در این حالت خریدار با مراجعه به مرجع توقیف کننده  و ورود به پرونده تامین خواسته به عنوان معترض ثالت می تواند بعد از رفع توقیف از مال  اقدام به تنطیم سند رسم نماید .

الزام به تنظیم سند در صورت فوت فروشنده

در صورتی که فروشنده فوت کند خریدار می تواند دعوایی علیه وراث مطرح کند و آنها را الزام به تنظیم سند کند .برای رسیدگی به این دعوا  علاوه بر مواردی که سابقا ذکر شد گواهی انحصار وراثت لازم است و مرجع صالح برای این دعوا و به طور کلی همه ی دعاوی که مرتبط با گواهی انحصا وراثت است در صلاحیت شورای حل اختلاف محل زندگی و سکونت متوفی است .

مشاوره حقوقی رایکان با وکیل 09122302302 الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
مشاوره حقوقی رایکان با وکیل
۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲
الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی 

خواهان……….

خوانده……….

وکیلمسعو……. وکیل پایه یک دادگستری  تهران –

تعیین خواسته و بهای آن : الزام به تنظیم سند رسمی ملک (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی قطعه چهارم واقع در بخش … حوزه ثبتی شرق به مساحت ۱۲۶ متر مربع واقع در تهران ……. به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره چهار) مقوم به ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مطالبه خسارت (مطالبه خسارت بابت تخلف از انجام تعهد حضور در دفترخانه در تاریخ مقرر به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به استناد توضیحات مندرج ذیل مبایعه نامه شماره ………. مورخ دوم بهمن ماه سال ۹۱) به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مطالبه خسارت (مطالبه خسارت تاخیر در اجرای تعهد به مبلغ ۳۹,۲۷۰,۰۰۰ تومان بابت وجه التزام عدم تحویل مورد معامله مندرج در بند ۶-۷ مبایعه نامه شماره ………. مورخ دوم بهمن سال ۱۳۹۱ و مابقی تا زمان اجرای حکم) به مبلغ ۳۹۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات

۱- وکالتنامه به شماره ……….. مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۴ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۲۸۸۳۲۴ ریال باطل شد

۲- مبایعه نامه به شماره ………… مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲

۳- گواهی عدم حضور به شماره …… مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲

۴- فرم ثبت قرارداد به شماره ………… مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۱

ریاست محترم دادگاه

با سلام

احتراما به وکالت از خواهان آقای ………. مراتب ذیل را به عرض می رسانم :

۱- موکل به موجب مبایعه نامه شماره …….. مورخ دوم بهمن ۹۱ دارای کد رهگیری ……………….. شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی قطعه چهارم واقع در بخش … حوزه ثبتی شرق به مساحت ۱۲۶ متر مربع واقع در تهران …………………………………… به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره ۴ را از خوانده آقای ………….. با ولایت قهری آقای ……… خریداری نموده است.

۲- به موجب بند ۴-۱ مبایعه نامه مذکور طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند رسمی مورخ ۱ دیماه سال ۹۲ بر دفتر اسناد رسمی شماره …… حاضر شوند ولی متاسفانه خوانده محترم به موجب گواهی عدم حضور شماره …… مورخ ۱ دیماه ۹۲ در دفترخانه مزبور حاضر نگردید و تا کنون هیچ گونه اقدامی در خصوص تنظیم سند رسمی به نام موکل به عمل نیاورده است.

۳- به موجب تبصره دوم ماده سه و بند ۵-۱ ماده ۵ مبایعه نامه موصوف فروشنده متعهد و ملتزم گردید مورد معامله را در تاریخ ۱ مهرماه ۹۲ تسلیم خریدار نماید ولی متاسفانه از ایفای تعهد خویش در این خصوص نیز امتناع ورزیده است.

۴- به موجب بند ۶-۷ از ماده ۶ مبایعه نامه مذکور فروشنده متعهد و ملتزم گردید در صورت عدم اجرای تعهد مندرج در بند پیش گفته (۵-۱) به ازای هر روز تاخیر مبلغ ۷۰۰ هزار ریال (معادل ۷۰ هزار تومان) به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به مالک بدهد.

علی ایحال با توجه به موارد مذکور در فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان بر:

۱- حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی قطعه چهارم واقع در بخش … حوزه ثبتی شرق به مساحت ۱۲۶ متر مربع واقع در تهران ………. به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره ۴ به نام موکل.

۲- محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان بابت تخلف از انجام تعهد موضوع ماده ۹ مبایعه نامه موصوف.

۳- محکومیت خواندگان به پرداخت وجه التزام مندرج در بند ۶-۷ مبایعه نامه مذکور بابت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ ۱ مهرماه سال ۹۲ تا زمان اجرای حکم.

مشاوره حقوقی رایکان با وکیل 09122302302 الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
مشاوره حقوقی رایکان با وکیل
۰۹۱۲۲۳۰۲۳۰۲
الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید
آدرس