گواهی فوت گواهی فوت یکی از اسنادیست که تهیه ان جهت درخواست گواهی انحصار ورثه ضروری میباشد. دفتر وکالت ما با ۳۰سال سابقه وکالت با حق الوکاله بسیار پائین ( ۸ میلیون تومان حق الوکاله ) گواهی انحصار ورثه شما را از ابتداء تا انتهاء به انجام رسانده و به شما تسلیم مینماید . جهت…

تماس بگیرید
آدرس