افراز ملک مشاعی  و صدور گواهی عدم افراز و تفکیک و تقسیم مال مشاع توسط وکیل و فروش مال مشاعی از مواردیست که بسیار پر تکرار برای وکیل افراز ملک مشاع میباشد . مقدمه مالکیت افراد بر اموال همواره به صورت فردی و مستقل نیست ، گاهی پیش می آید که چند نفر مشترکا مالک…

تماس بگیرید
آدرس