کودک همسری  یکی از بزرگترین و ننگ آورترین آسیب های اجتماعی که ریشه در آموزه های مذهبی داشته و در بسیاری از کشور ها نیز ریشه تاریخی دارد پدیده شوم کودک همسری می باشد . این پدیده که با دستورات شرعی و از قرآن و سنت پیامبر استخراج گردیده سایه شوم خود را بر بسیاری…

برای تماس کلیک کنید.
تماس بگیرید
آدرس
Call Now Button