صلاحیت داور پس از ابطال رای داوری از سوی دادگاه از سئوالاتی است که بسیار مطرح گردیده و اینکه ایا بعد از ابطال رای داوری در دادگاه ایا همچنان داور صلاحیت رسیدگی داشته و یا اینکه میبایست به دادگاه مراجه نمود ؟

تماس بگیرید
آدرس