پابند الکترونیکی و مراقبت الکترونیکی یکی از راهکارهای کاهش امار زندانیان میباشد که پس از مصوبه شورای طبقه بندی زندان توسط وکیل برایتان صورت و موجب ازادی شما از زندان میگردد . امروزه با گسترش فناوری نوین دیجیتال و الکترونیک ، مراجع قضایی و زندان ها نیز از این امکانات برای بهبود عملکرد و افزایش …

تماس بگیرید
آدرس