اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور یکی از روشهای رسیدگی به آراء بعد از قطعیت حکم می‌باشد که در دیوان عالی کشور بعنوان عالی‌ترین مرجع قضائی کشور به دادگاه دیگر (دادگاه همعرض) اجازه می دهد تا یکبار دیگر پرونده متقاضی اعاده دادرسی مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرد. رسیدگی در مرحله اعاده دادرسی شکلی است اما دادگاه همعرض رسیدگی ماهوی و همه جانبه خواهد نمود و …

 فرجام خواهی در پرونده های حقوقی با پرونده های کیفری در دیوان عالی کشور تفاوت اساسی دارد بدین ترتیب که در پرونده کیفری فرجامخواهی در واقع مرحله تجدید نظر خواهی پرونده های خاص می باشد اما در دعاوی حقوقی نوعی رسیدگی فوق العاده بعد از قطعیت حکم می باشد. مواد موعد قانونی فرجامخواهی حقوقی: درکلیه دعاوی حقوقی ۲۰ روز بعد از ابلاغ دادنامه تجدید نظر خواهی و چنانچه …

Call Now Button
برای تماس کلیک کنید.
ارتباط در واتساپ
تماس بگیرید
آدرس