«تنصیــــــــف دارائــــــــی  » تنصیف دارائی که براساس بند الف در عقد نامه چاپی آمده بعنوان شرط ضمن عقد در صورت امضاء زوجین در نظام حقوقی ما تعریف شده است و براساس آن چنانچه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه طلاق ناشی از تخطی از وظائف همسری یا سوء رفتار زن نباشد زوج…

انتخاب وکیل متخصص دعاوی خانوادگی در دادگاه خانواده جهت طلاق و سایر اختلافات خانوادگی و نحوه و چگونگی تقدیم دادخواست طلاق و فرمهای مربوطه و حق و حقوق شرعی و قانونی زن و همچنین لیست بهترین وکلای خانواده و نشانی وکیل خانواذه و مشاوره حضوری و تلفنی حقوقی رایگان در این مقاله ذکر گردیده است.

تماس بگیرید
آدرس