تنظیم سند رسمی انتقال الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بعد از وقوع بیع یکی از اساسی ترین امور بوده و در صورت امتناع فروشنده از انتقال رسمی مبیع و تنظیم سند قطعی گرفتن وکیل متخصص ملکی ضروری میباشد . براساس ماده ۲۲۰ قانون مدنی متعاملین به نتایجی که به موجب عرف و عادت و…

تماس بگیرید
آدرس