مواد ۴۲۶ الی ۴۶۱ قانون آئین دادرسی کیفری به اعتراض به آراء در دادگاه تجدیدنظر استان اختصاص دارد . کلیه دادنامه های حضوری صادره باستثناء چند مورد خاص توسط محکوم علیه یا وکیل رسمی دادگستری ، دادستان و شاکی و یا وکیل وی قابل اعتراض تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد .

دادگاه تجدیدنظر در مرکز هر استان تشکیل و افراد ذینفع در پرونده های کیفری ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ دادنامه و یا انقضاء مهلت واخواهی می توانند اعتراض خود را شخصاً یا با انتخاب وکیل رسمی دادگستری به دفتر دادگاه صادر کننده حکم تسلیم و پس از ابطال تمبر هزینه تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر استان جهت رسیدگی ارسال خواهد گردید .این دادگاه دارای یا رئیس و دو مستشار جمعاً ۳ قاضی عالی رتبه می باشد اما با ۲ قاضی نیز می تواند رسمیت پیدا کند … لطفا ادامه مطلب را کلیک بفرمائید….

Call Now Button
برای تماس کلیک کنید.
ارتباط در واتساپ
تماس بگیرید
آدرس