قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی براساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و آئین نامه اجرائی آن چنانچه شخصی طی دادنامه حقوقی محکوم به پرداخت مال یا وجهی گردیده باشد و آن دادنامه قطعَّیت یافته باشد بعد از صدور اجرائیه چنانچه مالی از محکوم علیه بدست نیاید با درخواست طلبکار یا وکیل وی…

Call Now Button
برای تماس کلیک کنید.
ارتباط در واتساپ
تماس بگیرید
آدرس