دیوان عالی کشور یکی از دستاوردهای  عظیم متمم قانون اساسی مشروطیت در اصل ۷۵ آن که به تقلید از حقوق اساسی اروپا تدوین یافته بود دیوان عالی کشور است که در سال ۱۳۲۹قمری با عنوان دیوان تمیز در تهران تأسیس گردیده و در سال ۱۳۱۶ بنا به پیشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی به دیوان عالی کشور تغییر نام داده شد. محل استقرار دیوان عالی کشور در تهران بوده و رئیس فعلی آن حجت الاسلام …

فرجام خواهی در امور کیفری در دیوان عالی کشور صرفاً در جرائمی که مجازات قانونی آن سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا مجازاتهای زندان درجه ۳ وبالاتر جنایات عمدی نصف دیه یا بیشتر و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد صورت می گیر دکه غالباً صدور این نوع احکام و دادنامه ها توسط دادگاه کیفری یک صورت می گیرد. در خصوص نحوه و چگونگی فرجامخواهی در آراء کیفری قانونگزاری در موارد …

تماس بگیرید
آدرس