قبول وکالت تضمینی پرونده  شما در دفتر وکالت ما به شرط موفقیت بوده و برای اولین بار در ایران در صورت عدم موفقیت در پرونده حق الوکاله دریافتی عودت داده خواهد شد و خسارات و هزینه ها بر دوش وکیل خواهد بود .

تماس بگیرید
آدرس